preloader

Публічний договір

про надання послуг доступу до медіа-контенту

Даний Публічний договір встановлює порядок надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Платформа ТВ” (далі – Сервіс ОТТ) послуг доступу до медіа контенту в мережі Інтернет на території України необмеженому колу фізичних осіб (далі – Абонентам) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, та є пропозицією (офертою) Абонентам з боку Сервісу ОТТ укласти договір на отримання послуг доступу до медіа контенту у розумінні положень ст. 641 Цивільного кодексу України.

Даний Публічний договір є договором приєднання у розумінні положень ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені Сервісом ОТТ у цьому тексті, і він може бути укладений лише шляхом приєднання Абонента до запропонованого договору в цілому. Абонент не може запропонувати свої умови Публічного договору.

У даному Публічному договорі терміни вживаються у такому значенні:

Абонент — фізична особа, що уклала з Сервісом ОТТ договір про надання послуг до медіа контенту.

Договір — Публічний договір про надання послуг доступу до медіа контенту.

Додаткові послуги — послуги Сервісу ОТТ, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.

Інтернет-сайт — Інтернет – ресурс Сервісу ОТТ з доменною адресою http://prosto.tv/

Контент-провайдер — суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Сервісом ОТТ надає Додаткові послуги Абонентам, оплату за які може здійснити як Абонент зі свого особового рахунку, так і Сервіс ОТТ.

Послуга — послуга доступу Абонентів до медіа контенту в мережі Інтернет на території України у відповідності до діючих Тарифних планів.

Правила — встановлені Сервісом ОТТ правила надання Послуги, розміщені на Інтернет-сайті.

Особистий кабінет — веб-сторінка на Інтернет-сайті для керування Послугами, що містить інформацію про обсяг та вартість отриманих Абонентом Послуг та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль), відповідальність за збереження яких покладається на Абонента.

Особовий рахунок — унікальний номер в автоматизованій системі розрахунків Сервісу ОТТ, де обліковуються кошти, сплачені Абонентом за отримання Послуг.

Тарифний план — затверджена Сервісом ОТТ та розміщена на сайті система ставок (цін) у грошовому вираженні, яка залежить від обсягу Послуг, до яких забезпечується доступ Сервісом ОТТ, правила їх застосування, розмір плати за Послуги та строки її внесення.

Конклюдентні дії — дії, що свідчать про згоду Абонента дотримуватися Правил та умов цього Договору. Такими діями вважається оплата Послуг та/або початок фактичного користування Абонента Послугами.

Терміни, що не визначені в цьому Договорі, використовуються у значенні, передбаченому чинним законодавством України.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Договір розроблений відповідно до чинного законодавства України.

  1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Сервісом ОТТ Абонентам послуг доступу до медіа контенту в мережі Інтернет на території України.

  1.3. Договір є обов’язковим для виконання Сервісом ОТТ з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов’язковим з моменту укладення Договору, а саме з моменту оплати Послуг та/або фактичного початку користування Послугою, що свідчить про повний та безумовний акцепт Абонентом оферти Сервісу ОТТ відповідно до положень ст. 642 Цивільного кодексу України.

  1.4. Умови Договору, викладені в тексті Договору, Правилах та Тарифних планах, які офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті. Перед укладанням Договору Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору він не може починати користуватися Послугами. З моменту початку фактичного користування Послугою Абонент вважається згодним з умовами Договору.

  1.5. Умови Договору, Правил та Тарифних планів визначаються Сервісом ОТТ самостійно відповідно до чинного законодавства України. Договір, Правила та Тарифні плани можуть бути змінені Сервісом ОТТ з обов’язковим повідомленням про це Абонентів шляхом обнародування на Інтернет-сайті або в засобах масової інформації не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, Правил та/або Тарифних планів, такий Абонент зобов’язаний з моменту вступу в дію змін до умов Договору, розірвати цей Договір та припинити користування Послугою. Нерозірвання Договору та продовження користування Послугами після вступу в дію змін до Договору свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами.

  1.6. У разі, якщо чинне законодавство України містить норми, які суперечать умовам цього Договору, сторони застосовують відповідні норми чинного законодавства України.

  1.7. Обов’язковою умовою надання Послуг Абоненту є наявність технічної можливості для надання Сервісом ОТТ Абоненту замовлених Послуг. Якщо під час надання Послуг виявиться, що існуючі технічні можливості не позволяють Сервісу ОТТ надавати Абоненту весь обсяг Послуг за тим Тарифним планом, який він обрав, Сервіс ОТТ має право запропонувати Абоненту перейти на той Тарифний план, який відповідає існуючим технічним можливостям. У разі відмови Абонента від переходу на відповідний Тарифний план Сервіс ОТТ має право розірвати Договір.

  1.8. Окремі параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГИ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

  2.1. При бажанні Абонента підключити Послугу, він повинен звернутися до Сервісу ОТТ за телефоном (044) 592-87-69 з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послугу, Тарифний план, за яким Абонент бажає отримувати Послуги, та контактний номер телефону, за яким Сервіс ОТТ може зв’язатися з Абонентом. Сервіс ОТТ розглядає заявку у строк до семи календарних днів, протягом яких вивчає наявність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше ніж на сьомий календарний день від дати отримання заявки на підключення Сервіс ОТТ зв’язується з Абонентом і або повідомляє його про відсутність технічної можливості надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці, або узгоджує час та дату підключення Послуги, якщо є технічна можливість надавати Послугу за адресою, вказаною Абонентом у заявці. Не пізніше, ніж у день підключення Абонента до Мережі Сервісу ОТТ надає Абоненту ідентифікатори доступу до Особистого кабінету (логін та пароль).

  2.2. Тарифний план може передбачати обов’язкове внесення Абонентом на Особовий рахунок грошового авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після внесення Абонентом на Особовий рахунок передбаченої суми грошового авансу.

  2.3. Підключення здійснюється шляхом налаштування кінцевого обладнання Абонента на отримання Послуг.

  2.4. Укладення Договору відбувається шляхом виконання Абонентом Конклюдентних дій. Після укладення Договору всі попередні переписки, переговори та/або угоди, досягнуті між Сервісом ОТТ та Абонентом, вважаються такими, що втратили юридичну чинність.

  2.5. Після укладення Договору та надання реєстраційних даних Абонент за допомогою отриманих від Сервісу ОТТ ідентифікаторів доступу (логін, пароль) зобов’язаний протягом трьох календарних днів перевірити свої персональні дані в Особовому кабінеті. Відповідальність за зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб покладається на Абонента.

 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

  3.1. Абонент зобов’язаний:

  3.1.1. Своєчасно оплачувати Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

  3.1.2. Повідомляти Сервіс ОТТ про відсутність Послуг.

  3.1.3. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого обладнання так, щоб це будь-яким чином впливало на надання Послуг.

  3.1.4. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, які передбачені Договором та чинним законодавством України.

  3.1.5. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну, кримінальну або майнову відповідальність.

  3.1.6. Не використовувати Послугу та/ або Додаткові послуги для перепродажу у тому числі не здійснювати трансляцію/ретрансляцію медіа контенту третім особам (окрім осіб, що проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг).

  3.1.7. Систематично, не рідше одного разу на сім календарних днів, перевіряти на Інтернет-сайті наявність повідомлень Сервісу ОТТ про зміну умов Договору та/або Тарифного плану. У разі порушення строків перегляду повідомлень на Інтернет-сайті Абонент несе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Сервісу ОТТ.

  3.2. Абонент має право:

  3.2.1. Замовляти у Сервісу ОТТ та/ або його партнерів Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг на сайті Сервісу ОТТ та/або на сайтах партнерів.

  3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Сервісом ОТТ. Перехід на інший Тарифний план Абонент може здійснити за допомогою Особистого кабінету.

  3.2.3. Отримувати інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.

  3.2.4. Письмово повідомляти Сервіс ОТТ про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

  3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

  3.2.6. Тимчасово призупинити отримання Послуг за допомогою Особистого кабінету у відповідності до умов Договору та Тарифного плану.

 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СЕРВІСУ ОТТ

  4.1. Сервіс ОТТ зобов’язаний:

  4.1.1. Забезпечити відповідність технічних характеристик медіа контенту встановленим нормам у точці балансового розподілення відповідальності Сервісу ОТТ відповідно до умов цього Договору.

  4.1.2. Відновлювати надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Сервісу ОТТ протягом доби з моменту повідомлення Абонентом про збій. Якщо такі збої потребують більш тривалого часу на їх усунення, тривалість робіт з відновлення надання Послуг не повина тривати більше п’яти днів.

  4.1.3. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну умов Договору у тому числі про скасування або зміну існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію вищевказаних змін.

  4.1.4. На письмову вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Сервісу ОТТ, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг, що надаються Сервісом ОТТ, та/або інформацію про те, де можна ознайомитися з умовами надання Додаткових послуг партнерами, Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

  4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

  4.2. Сервіс ОТТ має право:

  4.2.1. Вносити зміни у Договір, шляхом публікації змін на Інтернет-сайті або іншим шляхом не пізніше, ніж за 7 днів до дня вступу в дію цих змін.

  4.2.2. Самостійно встановлювати умови Тарифних планів, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги відповідно до умов цього Договору.

  4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Сервіс ОТТ не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Сервісом ОТТ без будь-якого додаткового повідомлення Абонента, якщо інше не передбачено Договором та/або чинним законодавством України.

  4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента до Особового кабінету з технічних причин, у тому числі з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.

  4.2.5. Самостійно встановлювати умови акцій, що проводитимуться Сервісом ОТТ, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою надання Послуг.

 5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

  5.1. Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Сервісом ОТТ, так і його партнерами.

  5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

  5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, передбаченого цією Додатковою послугою, відмовитися від такої послуги та/або звернутися до Сервісу ОТТ із письмовою заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленою Додатковою послугою.

  5.4. За якість Додаткових послуг, які надаються партнерами, Сервіс ОТТ відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються партнерами, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Сервісом ОТТ партнера. Для цього Сервіс ОТТ повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження партнера, а також про засоби зв’язку з ним.

  5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором для Послуг Сервісу ОТТ, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

  5.6. Інформація про Додаткові послуги Сервісу ОТТ міститься на Інтернет-сайті. Інформація про Додаткові послуги партнерів містяться на інтернет-ресурсах партнерів.

 6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

  6.1. Сервіс ОТТ має право тимчасово на строк до одного року обмежити або припинити надання послуг Абоненту у будь-якому з наступних випадків:

  6.1.1. При відсутності на початок розрахункового періоду, передбаченого відповідним Тарифним планом, на Особистому рахунку Абонента коштів, достатніх для оплати Послуг за цей розрахунковий період. Після поповнення Абонентом Особового рахунку Сервіс ОТТ відновлює надання послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня зарахування коштів на особовий рахунок Абонента.

  6.1.2. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання програмного забезпечення та/або технічних засобів телекомунікацій Сервісу ОТТ. Сервіс ОТТ відновлює надання Послуг у повному обсязі в строк, що не перевищує двох робочих днів із дня припинення несанкціонованого втручання Абонента в роботу програмного забезпечення та/або технічних засобів телекомунікацій Сервісу ОТТ та отримання від Абонента письмових гарантій про не повторення таких дій у подальшому. У разі ненадання письмових гарантій надання послуг не відновлюється.

  6.1.3. Виконання ремонтних робіт з усунення збоїв, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

  6.1.4. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до чинного законодавства України.

  6.2. Тимчасове припинення надання Послуг відповідно до підпунктів 6.1.1., 6.1.2. Договору оплачується Абонентом за Тарифними планами, які використовувалися Абонентом на момент такого припинення.

  6.3. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.3. Договору, абонентна плата не нараховується з шостого дня виконання таких робіт.

  6.4. У разі тимчасового припинення надання Послуг у випадку, передбаченому підпунктом 6.1.4. Договору абонентна плата не нараховується з першого дня виникнення таких обставин.

  6.5. При користуванні Послугами та Додатковими послугами Абоненту забороняється:

  6.5.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Послуг або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

  6.5.2. Проводити несанкціоноване втручання в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Сервісу ОТТ та/або програми чи інтернет-ресурси будь-яких інших осіб.

  6.5.3. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Сервісу ОТТ або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні адміністративну та/або кримінальну відповідальність. У разі надходження до Сервісу ОТТ інформації про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Сервіс ОТТ має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії та/або передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.

  6.5.4. Використовувати Послугу та/або Додаткові послуги для перепродажу у тому числі здійснення трансляції/ретрансляції медіа контенту третім особам, що не проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг.

  При виявленні факту використання Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу у тому числі здійснення трансляціретрансляції медіа контенту третім особам, що не проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг, Сервіс ОТТ складає акт у формі, що затверджена Сервісом ОТТ, один примірник якого надається Абоненту для ознайомлення та підписання. У разі не підписання (відмови від підписання) акту Абонентом помітка про це робиться в акті.

  6.5.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію, честь та гідність громадян, на ділову репутацію організацій та/або порушують законні права третіх осіб, за умови, що такі дії викликають скарги. У разі надходження до Сервісу ОТТ скарги від третіх осіб про здійснення Абонентом вищевказаних дій, Сервіс ОТТ має право звернутися до Абонента з вимогою припинити вищевказані дії, а у разі відмови Абонента припинити такі дії – передати відповідну інформацію до компетентних органів, що наділені повноваженнями припиняти такі дії та накладати стягнення за їх вчинення.

  6.5.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого інтернет-ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

  6.6. При користуванні Послугами Сервіс ОТТ забезпечує роботу не більше ніж трьох кінцевих пристроїв Абонента одночасно з використанням одного ідентифікатора (логіна).

 7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  7.1. Тарифи встановлюються Сервісом ОТТ самостійно на всі види Послуг, окрім тих, які надаються партнерами та тих, що згідно із чинним законодавством України підлягають державному регулюванню.

  7.2. Сервіс ОТТ має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

  7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Сервіс ОТТ прямо вказав його термін дії. Усі інші Тарифні плани є безстроковими.

  7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Сервісом ОТТ за умови здійснення повідомлення Абонентів відповідно до умов цього Договору.

  7.5. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет-систем, карток поповнення Особового рахунку та іншими передбаченими Сервісом ОТТ способами.

  7.6. Сервіс ОТТ має право самостійно встановлювати одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Конкретна одиниця тарифікації вказується у кожному Тарифному плані.

  7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У разі платної зміни Тарифного плану вартість зміни вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід).

 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність передбачену Договором, Правилами та чинним законодавством України.

  8.2. Абонент несе особисту відповідальність за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, що не належать Сервісу ОТТ, не компенсуються та не зараховуються на Особовий рахунок Абонента.

  8.3. Сторони ні в якому разі не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду будь-якої Сторони Договору.

  8.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 5-денний строк з моменту припинення дії цього Договору телекомунікаційного обладнання, отриманого від Сервісу ОТТ на тимчасове відповідальне зберігання на час надання Послуг, Абонент зобов’язаний відшкодувати Сервісу ОТТ повну вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення майна.

  8.5. Абонентська лінія та кінцеве обладнання Абонента повинні відповідати технічним нормам для забезпечення доступу до Послуг. Абонент несе особисту відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії.

  8.6. Сервіс ОТТ не несе відповідальності за неякісні Послуги та перерву в їх наданні у разі:

  8.6.1. Невідповідності технічного стану кінцевого обладнання Абонента необхідним технічним нормам.

  8.6.2. Несанкціонованого втручання Абонента та/або третіх осіб у роботу телекомунікаційних мереж або пошкодження абонентської лінії.

 9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

  9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного договору (логін, пароль, персональні дані Абонента, тарифний план, кількість наданих послуг, статистика відвідування Особистого кабінету, скачані дані, тощо), є конфіденційною. Доступ до цієї інформації третіх осіб може відбуватися лише відповідно до чинного законодавства України.

  9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення, Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати в інший спосіб конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

  9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

 10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

  10.1. Договір укладений Сторонами безстроково та може бути припинений будь-якою Стороною в односторонньому порядку відповідно до його умов.

  10.2. У випадку розірвання договору з ініціативи Абонента, він повинен повідомити про це Сервіс ОТТ в письмовому виді не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення. В повідомлені Абонент повинен вказати бажану дату припинення надання Послуг та, за бажанням, причину такого припинення. У разі, якщо у повідомлені Абонента вказана бажана дата припинення дії Договору менш ніж через п’ять днів від дати подання повідомлення, Сервісу ОТТ має право утримати з Абонента платню за Послуги за п’ять днів від дати повідомлення.

  10.3. У випадку розірвання договору з ініціативи Сервісу ОТТ, він може повідомити про це Абонента за допомогою Інтернет-сайту або дзвінком на контактний телефон Абонента не пізніше ніж за п’ять днів до дати припинення договору за винятком випадків, коли припинення Договору відбувається з наступних причин:

  10.3.1. Виявлення факту використання Абонентом Послуг та/або Додаткових послуг для перепродажу у тому числі здійснення трансляції медіа контенту третім особам, що не проживають з Абонентом у одному приміщенні за місцем надання Послуг.

  10.3.2. Встановлення факту неможливості надавати Послуги у зв’язку із відсутністю технічної можливості забезпечення доступу до Послуги в зазначених Абонентом місцях.

  10.3.3. Непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у попереджені Сервісу ОТТ про кінцевий строк оплати, надісланого на кінцеве обладнання Абонента (в тому числі на телефон, зазначений у його контактних даних).

  10.4. У разі розірвання Договору на підставі підпунктів 10.3.1. та/або 10.3.2. він вважається припиненим з моменту публікації на Інтернет-сайті інформації про його припинення або дзвінка Провайдера ПП на контактний телефон Абонента з повідомленням про його припинення.

  10.5. У разі розірвання Договору на підставі підпункту 10.3.3., якщо протягом 10 днів після закінчення строку, зазначеного у попереджені, не надійшло підтвердження про оплату, Договір вважається припиненим з наступного дня після закінчення вищезгаданого десятиденного строку.

 11. ІНШІ УМОВИ

  11.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Сервісу ОТТ з усною заявою за телефоном або з письмовою заявою, оформленою відповідно до чинного законодавства України.

  11.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі їх не вирішення, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  11.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Сервісу ОТТ може надавати допомогу у налаштування кінцевого обладнання Абонентів на доступ до Послуг.

  11.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Сервісу ОТТ, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу таких змін.

  11.5. У разі зміни персональних даних Абонента він зобов’язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни таких даних за телефоном або письмово.

  11.6. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегульовано письмовою домовленістю Сторін.

  11.7. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов’язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). Укладанням цього Договору Абонент засвідчує свою згоду на збір та обробку його персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, ІР-адреса) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання якісних послуг, та посвідчує, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних отримав, і ознайомлений із правами, які він має відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

  11.8. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

 12. РЕКВІЗИТИ СЕРВІСУ ОТТ

  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Платформа ТВ»

  Адреса місцезнаходження:

  01103, Україна, м. Київ, бульв. Дружби Народів, буд. 14-16

  Телефон: (044) 592-87-69